REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

ORGANIZACJA I SZKOLENIA
 1. Organizatorem szkoleń i konsultacji jest Fundacja Świat Głuchych z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ul. Piasta Kołodzieja 52c/2, 03-289 Warszawa, numerem KRS 0000807416, o numerze NIP 5242892045
 2. Szkolenia realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w opisie szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia.
 4. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi poza udziałem w szkoleniu lub kursie imienny certyfikat ukończenia szkolenia lub kursu w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
 5. Jeśli w ofercie szkolenia lub kursu znajduję się informacja o otrzymaniu materiałów szkoleniowych należy pamiętać, że materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 6. Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia lub kursu (o ile oferta nie stawi inaczej): transportu oraz usług noclegowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji. W przypadku szkoleń zamkniętych (wewnętrznych) ewaluacja usługi jest wykonywana każdorazowo, a jej wynik na życzenie przekazywany osobie zlecającej usługę.

WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI
 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej www.centrumrozwojugluchych.pl, działań marketingowo - promocyjnych oraz poprzez social media Fundacji.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu, kursie lub konsultacji jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia oraz uiszczenie przewidzianej w opisie wydarzenia opłaty. Skuteczne dokonanie płatności jest wiążącą formą zamówienia usługi.
 3. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje mailowo najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 4. Opłata szkoleniowa lub opłata za konsultację nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, kursie lub konsultacji. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konsultacji oraz nieobecność na szkoleniu, kursie lub konsultacji nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów usługi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania szkolenia, kursu lub konsultacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (m.in.: np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, nieprzewidywalne zdarzenie losowe) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie, kurs lub konsultację.
 7. Organizator może odwołać szkolenie, kurs lub konsultację przekazując informację tekstową lub video na wskazany przez uczestnika w kwestionariuszu zgłoszeniowym numer telefonu lub adres mailowy.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.
OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Aktualne ceny szkoleń, kursów i konsultacji znajdują się w opisach szkoleń.
 2. Ceny szkoleń wewnętrznych mogą być ustalane indywidualnie.
 3. Płatności za szkolenie, kurs lub konsultację należy dokonać poprzez system płatności PayU za pośrednictwem strony www.centrumrozwojugluchych.pl
 4. Udzielane uznaniowo rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
 5. Na prośbę uczestnika organizator wystawia fakturę. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przesłanie poprawnych danych niezbędnych do wystawienia faktury. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana na wskazany przez klienta adres mailowy.
 6. W przypadku braku płatności w terminie Organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, oraz obciążenia dłużnika kosztami windykacji zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty w formie pliku .pdf na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, a doręczenie określa się w takim przypadku jako skuteczne.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych jest: jest Fundacja Świat Głuchych z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ul. Piasta Kołodzieja 52c/2, 03-289 Warszawa, numerem KRS 0000807416, o numerze NIP 5242892045
 2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu, kursie lub konsultacji wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych, wizerunku oraz teleadresowych przez Organizatora na potrzeby działań administracyjnych i marketingowych, oraz innych działań związanych z realizacją oferowanych usług.
 3. Administrator oświadcza, że zbierane dane są tylko w zakresie niezbędnym do zakładanych działań.
 4. Klientowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, politykę prywatności i retencji danych znajdują się w zakładce "Polityka prywatności".
REKLAMACJE
 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń tylko w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia mailowo: malgorzata@swiatgluchych.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji.
 2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę i termin szkolenia lub kursu, szczegółowe opisanie zdarzenia, powód reklamacji i uzasadnienie. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Fundacji Świat Głuchych. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób i instytucji wobec których Fundacja Świat Głuchych ma roszczenia finansowe.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia, kursu lub konsultacji mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

*Przy formularzu zgłoszenia należy zrobić zastrzeżenie, że osoba akceptuje politykę prywatności i regulamin świadczenia usług.